Өргөдөл, гомдол

2018 оны эхний хагас жилд төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд нийт 416539 иргэн хандаж санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэл гаргаснаас 402795 иргэний өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн нь 96.7%-ийн үзүүлэлттэй байна.

Мөн 6959 өргөдлийг шийдвэрлүүлэхээр холбогдох байгууллага албан тушаалтанд шилжүүлж, 998 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна.

Иргэдээс гаргасан өргөдлийн дийлэнх нь нийгмийн халамж, цалин нэмэгдүүлэх, өрхийн орлогоо шинээр тодорхойлуулах, газрын харилцаа, орон сууц, санхүүгийн дэмжлэг хүссэн асуудлууд байлаа.

Иргэдээс төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол / хэлбэрээр /
Яам, Агентлаг

Аймаг, нийслэл

Яам Нийт өргөдөл гомдлын тоо Үүнээс
Бичгээр Цахим хэлбэрээр Утсаар Биечлэн Бусад
Монгол Улсын яам
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 471 416 55      
Гадаад харилцааны яам 57086 34967 2391 11888 7688 152
Сангийн яам 5442 1131 431 3578 116 186
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 28018 25604 135 462 1650 167
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 148 118 28   2  
Батлан хамгаалах яам 472 349 2   121  
Барилга, хот байгуулалтын яам 603 532 17 27 27  
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 6948 3951 574 335 1161 927
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 446 420 1   25  
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 427 427        
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 78855 1042 851 75666 1296  
Эрчим хүчний яам 245 232 10 3    
Эрүүл мэндийн яам 727 545   151 31  
Аймаг, нийслэл Нийт өргөдөл гомдлын тоо Үүнээс
Бичгээр Цахим хэлбэрээр Утсаар Биечлэн Бусад
Аймаг, нийслэл
Улаанбаатар 21189          
Архангай аймаг 36308 32456 156 1351 1952 393
Баян-Өлгий аймаг 7061          
Баянхонгор аймаг 21026          
Булган аймаг 3797          
Говь-Алтай аймаг 11138          
Говьсүмбэр аймаг 9492          
Дархан-Уул аймаг 6811          
Дорноговь аймаг 4060          
Дорнод аймаг 13023          
Дундговь аймаг 11741          
Завхан аймаг 4138          
Орхон аймаг 12988          
Өвөрхангай аймаг 12955          
Өмнөговь аймаг 8578          
Сүхбаатар аймаг 2717          
Сэлэнгэ аймаг 7395          
Төв аймаг 13143          
Увс аймаг 1700          
Ховд аймаг 9711          
Хөвсгөл аймаг 14296          
Хэнтий аймаг 2985          
Иргэдээс төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Яам, агентлаг, аймаг, нийслэл Нийт өргөдөл гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлтийн хувь
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Шийдвэрлүүлэхээр бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
Монгол Улсын яам
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 471 423   40 48 89.8%
Гадаад харилцааны яам 57086 56884 274 29 202 99.6%
Сангийн яам 5442 4701     741 86.4%
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 28018 27053 338 4 965 96.6%
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 148 142 4 2 6 95.9%
Батлан хамгаалах яам 472 347 36   125 73.5%
Барилга, хот байгуулалтын яам 603 578 4 3 25 95.6%
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 6948 6633     315 95.5%
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 446 405 49   41 90.8%
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 427 423     4 99.1%
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 78855 78749 58 60 106 99.9%
Эрчим хүчний яам 245 219 34 19 26 89.4%
Эрүүл мэндийн яам 727 699 160 5 28 96.1%
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 399 386 33 6 13 96.7%
Аймаг, нийслэл
Улаанбаатар 21189         %
Архангай аймаг 36308 32456 156 1351 1952 393%
Баян-Өлгий аймаг 7061         %
Баянхонгор аймаг 21026         %
Булган аймаг 3797         %
Говь-Алтай аймаг 11138         %
Говьсүмбэр аймаг 9492         %
Дархан-Уул аймаг 6811         %
Дорноговь аймаг 4060         %
Дорнод аймаг 13023         %
Дундговь аймаг 11741         %
Завхан аймаг 4138         %
Орхон аймаг 12988         %
Өвөрхангай аймаг 12955         %
Өмнөговь аймаг 8578         %
Сүхбаатар аймаг 2717         %
Сэлэнгэ аймаг 7395         %
Төв аймаг 13143         %
Увс аймаг 1700         %
Ховд аймаг 9711         %
Хөвсгөл аймаг 14296         %
Хэнтий аймаг 2985         %