2018 оны эхний хагас жилд төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд нийт 416539 иргэн хандаж санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэл гаргаснаас 402795 иргэний өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн нь 96.7%-ийн үзүүлэлттэй байна.

Мөн 6959 өргөдлийг шийдвэрлүүлэхээр холбогдох байгууллага албан тушаалтанд шилжүүлж, 998 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна.

Иргэдээс гаргасан өргөдлийн дийлэнх нь нийгмийн халамж, цалин нэмэгдүүлэх, өрхийн орлогоо шинээр тодорхойлуулах, газрын харилцаа, орон сууц, санхүүгийн дэмжлэг хүссэн асуудлууд байлаа.

Иргэдээс төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол / хэлбэрээр /

Яам, Агентлаг

Аймаг, нийслэл

Яам, агентлагийн нэрс Нийт  өргөдөл, гомдлын тоо Үүнээс:
Бичгээр Цахим хэлбэрээр Утсаар Биечлэн Бусад
1.       Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 471 416 55 - - -
2.       Барилга,   хот байгуулалтын яам 603 532 17 27 27 -
3.       Батлан хамгаалах яам 472 349 2 - 121 -
4.       Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 6948 3951 574 335 1161 927
5.       Гадаад харилцааны яам 57086 34967 2391 11888 7688 152
6.       Зам тээврийн хөгжлийн яам 446 420 1 - 25 -
7.       Сангийн яам 5442 1131 431 3578 116 186
8.       Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 427 427 - - - -
9.       Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 78855 1042 851 75666 1296 -
10.    Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 28018 25604 135 462 1650 167
11.    Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам 148 118 28 - 2 -
12.  - Эрчим хүчний яам 245 232 10 3 - -
13.    Эрүүл мэндийн яам 727 545 - 151 31 -
14.    Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 399 399 - - - -
           ДҮН 180287 70133 4495 92110 12117 1432
Аймгийн нэр Ирсэн өргөдөл,  гомдлын тоо Үүнээс:
Бичгээр Цахим хэлбэрээр Утсаар Биечлэн Бусад
1 Архангай 36308 32456 156 1351 1952 393
2 Баян-Өлгий 7061 5635 15 103 1307 1
3 Баянхонгор 21026 20311 - 213 487 15
4 Булган  3797 2578 64 119 1036 -
5 Говь-Алтай 11138 9976 32 383 747 -
6 Говьсүмбэр 9492 9061 - 91 340 -
7 Дархан-Уул 6811 5456 44 930 381 -
8 Дорноговь 4060 3988 34 17 21 -
9 Дорнод 13023 7476 2117 2920 438 72
10 Дундговь 11741 10154 34 238 1186 129
11 Завхан 4138 3032 31 965 110 -
12 Орхон 12988 5412 1019 1352 5201 4
13 Өвөрхангай 12955 11235 30 1104 573 13
14 Өмнөговь 8578 8243 2 168 165 -
15 Сүхбаатар 2717 2669 - 4 44 -
16 Сэлэнгэ 7395 6792 71 142 388 2
17 Төв 13143 12695 59 188 200 1
18 Увс 1700 1478 12 71 130 9
19 Ховд 9711 8864 53 124 670 -
20 Хөвсгөл 14296 13918 24 155 199 -
21 Хэнтий 2985 2571 17 114 281 2
22 Улаанбаатар 21189 12700 912 5614 1953 10
          ДҮН 236252 196700 4726 16366 17809 651

Иргэдээс төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Яам Нийт өргөдөл, гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт  /%/
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Шийдвэрлүүлэхээр бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн
1.       Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 471 423 - 40 48 89.8
2.       Барилга,   хот байгуулалтын яам 603 578 4 3 25 95.6
3.       Батлан хамгаалах яам 472 347 36 - 125 73.5
4.       Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 6948 6633 - - 315 95.5
5.       Гадаад харилцааны яам 57086 56884 274 29 202 99.6
6.       Зам тээврийн хөгжлийн яам 446 405 49 - 41 90.8
7.       Сангийн яам 5442 4701 - - 741 86.4
8.       Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 427 423 - - 4 99.1
9.       Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 78855 78749 58 60 106 99.9
10.    Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 28018 27053 338 4 965 96.6
11.    Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам 148 142 4 2 6 95.9
12.    Эрчим хүчний яам 245 219 34 19 26 89.4
13.    Эрүүл мэндийн яам 727 699 160 5 28 96.1
14.    Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 399 386 33 6 13 96.7
                   ДҮН 180287 177642 990 166 2645 98.5
  Аймгууд Нийт  өргөдөл, гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Хугацаа болоогүй Шийдвэрлэлт  /%-аар/
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтэрсэн
1 Архангай 36308 35019 87 - 1289 96.4
2 Баян-Өлгий 7061 6323 205 7 738 89.5
3 Баянхонгор 21026 20086 128 - 940 95.5
4 Булган  3797 3480 33 23 317 91.7
5 Говь-Алтай 11138 10987 10 7 151 98.6
6 Говьсүмбэр 9492 9377 7 - 115 98.8
7 Дархан-Уул 6811 6418 1054 8 393 94.2
8 Дорноговь 4060 3787 13 31 273 93.3
9 Дорнод 13023 12694 4 - 329 97.5
10 Дундговь 11741 11512 27 19 229 98
11 Завхан 4138 3893 70 33 245 94
12 Орхон 12988 12800 44 - 188 98.6
13 Өвөрхангай 12955 12366 2386 23 589 95.5
14 Өмнөговь 8578 8107 34 12 471 94.5
15 Сүхбаатар 2717 2655 42 - 62 97.7
16 Сэлэнгэ 7395 6896 220 5 499 93.3
17 Төв 13143 11782 653 18 1361 89.6
18 Увс 1700 1536 18 2 164 90.4
19 Ховд 9711 9153 219 - 558 94.3
20 Хөвсгөл 14296 13471 56 125 825 94.2
21 Хэнтий 2985 2847 - - 138 95.4
22 Улаанбаатар 21189 19964 659 519 1225 94.2
Дүн 263252 225153 5969 832 11099 95.3