Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Бодлогын баримт бичиг

/ Богино хугацааны /

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

5 Бодлого
18 Зорилт
136 Арга хэмжээ
Бодлогын хэрэгжилтийн үр дүн
  • Тайлант үе: